ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SB PROJECTS BV. GEVESTIGD TE AMSTERDAM.
KvK. 63083086

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan SB Projects B.V. te Amsterdam, hierna te noemen “SB Projects”, enige overeenkomst tot levering van zaken dan wel enige overeenkomst van opdracht, accepteert en uitvoert, dan wel, enige andere prestatie verricht, alsmede op de in dat kader af te leggen verklaringen. De wederpartij van SB Projects wordt hierna als “koper” dan wel als: “opdrachtgever” aangeduid. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door SB Projects in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, jegens de koper van SB Projects een beroep worden gedaan. Onder (af)levering wordt in deze algemene voorwaarden tevens oplevering verstaan. De algemene voorwaarden die de koper op enig moment aan SB Projects presenteert worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten, prijzen, tekortschieten door koper, inhoud van de overeenkomst, urenverantwoording, verklaring arbeidsrelatie en verletkosten.

1. De aanbiedingen van SB Projects zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen na hun dagtekening; tenzij anders gemeld. SB Projects heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de vijfde dag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. SB Projects heeft het recht om, indien niet op basis van de offerte een overeenkomst tot stand komt, de kosten van het vervaardigen van deze offerte tegen de bij haar geldende tarieven aan die derde in rekening te brengen. De koper draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt. 2. Het auteursrecht op offertes en overige door SB Projects vervaardigde producten van de geest, zoals tekeningen en ontwerpen, berust slechts bij haar. 3. De prijzen die SB Projects offreert zijn steeds exclusief montage en transport, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Indien SB Projects prijzen offreert voor montage wordt er, tenzij het tegendeel wordt gemeld, van uitgegaan dat de opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 4, nakomt. SB Projects heeft het recht om, indien een of meer van de kostprijs bepalende factoren na het sluiten van de overeenkomst een wijziging ondergaat, ongeacht of die wijziging al dan niet was te voorzien, de (overeengekomen) prijs aan te passen, in welk geval de koper het recht heeft om de overeenkomst binnen vijf werkdagen na kennisneming van de verhoging te ontbinden, zulks onder de verplichting om SB Projects te vergoeden voor het reeds gepresteerde (op basis van de eerder overeengekomen prijs) en de overigens reeds gemaakte kosten. 4. SB Projects heeft, in het geval de koper toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen haar en de koper bestaande overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft SB Projects tevens het recht om van de koper al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts bij vooruitbetaling of onder rembours af te leveren. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van SB Projects onverlet die SB Projects ook kan uitoefenen indien de koper (voorlopige) surseance van betaling, dan wel toepassing van de gerechtelijke schuldsanering verkrijgt of failliet wordt verklaard. 5. Indien SB Projects aan de koper een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak/prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Iedere opgave door SB Projects van kleuren, maten, gewichten, hoeveelheden en technische gegevens geldt slechts met inachtneming van de afwijkingen, die de branche gebruikelijk zijn. 6. SB Projects is niet verplicht om de koper bij het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht (tot levering of anderszins), gebreken en ongeschiktheid van zaken van de koper, alsmede op fouten of gebreken in de verstrekte plannen, tekeningen en dergelijke. De koper draagt het risico van de ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die hij aan SB Projects ter beschikking stelt, of voorschrijft.

Artikel 3: Levering en risico

1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen geschiedt de levering steeds ex Works, af het magazijn in Nederland, van waaruit SB Projects, dan wel de door haar ingeschakelde derde, uitlevert resp., in het geval van levering van uit het buitenland, af Nederlandse grens. Dit geldt ook indien SB Projects het op zich neemt om het gekochte/ gefabriceerde te transporten. 2. De koper is jegens SB Projects verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de (gekochte) zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aangeboden. Indien de koper de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat SB Projects de zaak heeft aangeboden waarna SB Projects de zaak voor rekening en voor risico van de koper onder zich houdt, en het recht heeft om te factureren. SB Projects is niet verplicht om ter zake de aldus opgeslagen zaak een verzekering af te sluiten. 3. Indien de koper nalaat om informatie en/zaken te leveren en/of werkzaamheden te (laten) uitvoeren, welke een en ander SB Projects nodig heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst, wordt de overeengekomen termijn van aflevering verlengd met de termijn, gedurende welke de koper met dit een en ander in gebreke blijft, alsmede met een termijn die SB Projects nodig heeft in verband met het opnieuw plannen van haar werkzaamheden. De koper raakt door het enkele verstrijken van de termijn in verzuim. 4. Een overgekomen -al dan niet op grond van het vorige lid verlengde-termijn van aflevering geldt -ook indien een einddatum of een termijn is overeengekomen- bij benadering en is niet fataal, tenzij in uitdrukkelijke bewoording het tegendeel is overeengekomen. In het
geval van niet tijdige aflevering dient SB Projects schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan SB Projects een na overleg met haar
te bepalen redelijke termijn van tenminste 15 dagen moet worden gegund om alsnog na te komen.
5. SB Projects heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen
termijn c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige/volgende alinea werd verlengd.
6. Verlenging van de afleveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot drie weken als bedoeld in
artikel 8 lid 7. In dat geval wordt -zonder dat koper de overeenkomst mag ontbinden- de overeengekomen -al dan niet reeds op de voet
van het gestelde in leden 3 en 4 van dit artikel verlengde- termijn, verlengt met de periode, gedurende welke de verhindering voortduurt.
7. De betekenis van levering bedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de incoterms van de internationale Kamer
van Koophandel. Een transportverzekering wordt door SB Projects slechts op uitdrukkelijke wens van koper en voor zijn rekening
afgesloten.
8. Indien SB Projects andere zaken monteert dan die, welke door haar worden geleverd, rust op haar geen enkele verplichting ter zake de
beveiliging daarvan.

Artikel 4: Montage, inbedrijfstelling, bewerking en oplevering

1. Alle voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de montage/inbedrijfstelling/bewerking van de te
monteren zaken zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, en dienen door hem zodanig tijdig te worden uitgevoerd, dat SB
Projects op het overeengekomen tijdstip met haar werkzaamheden kan aanvangen; tenzij de aan SB Projects gegeven -en door haar
geaccepteerde opdracht uitdrukkelijk het verrichten van dergelijke werkzaamheden inhoudt.
2. Indien SB Projects montage werkzaamheden in opdracht van haar opdrachtgever verricht, zorgt de opdrachtgever er voor zijn rekening
en risico tijdig voor dat:
a. Alle werkzaamheden ter plaatse zonder onderbreking, vertraging of hinder kunnen geschieden;
b. Indien verticaal bouwtransport nodig is, (het personeel van) SB Projects kan beschikken over een door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde geschikte bouwlift die gereed is voor gebruik;
c. Voor het personeel van SB Projects geschikte voorzieningen aanwezig zijn, waaronder afsluitbare opslagplaatsen voor het materiaal,
gereedschap en andere hulpzaken;
d. De gebruikelijke voorzieningen zoals gas, elektriciteit en water tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking zijn;
e. Alle noodzakelijke en wettelijk voorgeschreven veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd;
f. Bij de aanvang en tijdens de montage de eerder door SB Projects afgezonden zaken alsmede de door de opdrachtgever ter beschikking
te stellen, te monteren, zaken, op de juiste plaats en tijd aanwezig zijn; het risico van de beschadiging en/of diefstal van deze zaken is voor
de opdrachtgever;
g. Alle noodzakelijke vergunningen en andere besluiten, alsmede noodzakelijke licenties etc. zijn verleend. Indien de opdrachtgever niet
aan bovenstaande voldoet heeft SB Projects het recht om, ook zonder dat de opdrachtgever in gebreke wordt gesteld, zelf voor de
noodzakelijke voorzieningen te zorgen en de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te berekenen.
3. Indien SB Projects dit redelijkerwijs noodzakelijk acht moet zij, respectievelijk haar personeel, respectievelijk de door haar
ingeschakelde hulppersoon, zonder vergoeding van kosten, in de gelegenheid worden gesteld om de werkzaamheden (ook) buiten de
normale werkuren uit te voeren.
4. Indien een overnamebeproeving wordt gehouden, waartoe ieder van de partijen de andere partij binnen een maand na beëindiging van
de werkzaamheden schriftelijk kan uitnodigen, is de betreffende opdrachtgever verplicht om aan de uitvoering daarvan alle redelijke
medewerking te verlenen, en behoort hij in dat kader de noodzakelijke voorzieningen tijdig ter beschikking te stellen. De opdrachtgever is
verplicht om na afloop van de beproeving een door SB Projects aan te bieden opleveringsbewijs af te tekenen en daarop zijn eventuele
klachten te noteren.
5. Kleine, niet essentiële, gebreken, die SB Projects spoedig kan herstellen, leveren geen grond op om goedkeuring te onthouden. Nadat
aldus oplevering heeft plaatsgevonden -en SB Projects, voor zover nodig, door haar erkende gebreken heeft verholpen-, is de
aansprakelijkheid van SB Projects beperkt tot verborgen gebreken die door de schuld van SB Projects aanwezig zijn op voorwaarde dat
haar opdrachtgever deze gebreken in geen geval uiterlijk ter gelegenheid van de overnamebeproeving heeft kunnen ontdekken.
6. Indien geen van de partijen een overnamebeproeving, als in dit lid 4 bedoeld, wenst, is er sprake van oplevering op het moment dat SB
Projects de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is geïnstalleerd, gemonteerd en/of gebruiksklaar is, in welk geval de
opdrachtgever de in artikel 8 neergelegde verplichtingen dient na te leven.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud; retentierecht en pand

A. Eigendomsvoorbehoud
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. SB Projects behoudt de eigendom van de op grond van welke overeenkomst dan
ook aan de koper -onder welke titel dan ook- uitgeleverde en uit te leveren zaken, totdat de koper:
a. de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan en,
b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die SB Projects ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader
van de desbetreffende overeenkomsten en,
c. de vorderingen heeft voldaan die SB Projects op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde
verplichtingen. Het risico van de onder eigendomsvoorbehoud te leveren zaak is vanaf het tijdstip van aflevering voor de koper. De koper
mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van
SB Projects. Indien een derde de zaak voor de koper onder zich heeft, dan is de koper, indien hij jegens SB Projects tekort schiet, verplicht
om de naam en het adres van die derde aan SB Projects mede te delen en SB Projects aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan
voor haar moet houden.
B. Pand
Tussen SB Projects en haar koper geldt dat ten behoeve van SB Projects op roerende -niet registerzaken -die SB Projects van de koper
onder zich verkrijgt- een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van de vorderingen die SB Projects op de koper, uit welke hoofde
ook, heeft of zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteit tot stand op het moment dat SB Projects de betreffende zaak
onder zich krijgt.
C. Retentierecht
SB Projects heeft het recht om een haar toekomend retentierecht ook uit te oefenen voor de betaling van al hetgeen de koper aan haar,
uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is.

Artikel 6: Betaling en kosten

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De koper kan nimmer recht op
verrekening of opschorting hanteren. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in
verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur de wettelijke rente als bedoel in artikel 6:119a BW
wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd, zulks tot de voldoening.
Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde
rente.
2. Ter zake buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de koper, indien SB Projects een opeisbare prestatie van de koper te vorderen
heeft, en de koper daaraan niet voldoet, een vergoeding verschuldigd die wordt berekend naar rato van de door SB Projects ingeschakelde
derde voor soortgelijke zaken te berekenen tarief (waaronder een door die derde gebruikelijk te berekenen tarief per tijdseenheid), voor
zover redelijk, te vermeerderen met het door die derde aan derden in redelijkheid te betalen kosten. Ter zake de gerechtelijke kosten als
minimum geldt de door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedragen.
3. De door koper of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor SB
Projects niet het in het vorige artikel bedongen eigendomsvoorbehoud/pandrechtretentierecht geldend kan maken. Met inachtneming
daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot,
op de (telkens oudste) hoofdsom.

Artikel 7: Keuring en klachten

1. De koper is verplicht om de door SB Projects afgeleverde zaak/de door SB Projects verrichtte prestatie onverwijld na aflevering te
keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, op hoeveelheid en direct
zichtbare gebreken, en op de eventueel aangeboden vrachtbrief een aantekening te plaatsen. Voorts dient de koper SB Projects binnen vijf
werkdagen na aflevering omtrent enig geconstateerd gebrek schriftelijk en inhoudelijk gemotiveerd te berichten.
2. Voorts dient koper binnen tien werkdagen na aflevering de zaak/de prestatie ten gronde te keuren op haar overeenstemming met
hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen vijf werkdagen nadien SB Projects schriftelijk en inhoudelijk
omtrent enig geconstateerd gebrek te berichten.
3. Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de vorige twee leden verlangde onderzoek, niet
binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen vijf werkdagen, doch in ieder geval binnen de
termijn van één jaar als omschreven in artikel 8 lid 1, nadat koper een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken,
schriftelijk bij SB Projects te worden ingediend. Deze regel geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens een
door SB Projects geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die SB Projects kende of behoorde te kennen,
doch niet aan koper heeft medegedeeld.
4. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft SB Projects niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot
aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien SB Projects dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen,
tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid.
Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en SB Projects in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft
geleverd, dan heeft SB Projects het recht om dit een en ander aan de koper tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te
brengen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en overmacht

1. Indien koper de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, kan SB Projects met inachtneming van
hetgeen in deze voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bedongen, slechts gedurende één jaar na datum aflevering/het verrichten
van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken.
2. Indien SB Projects erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten/ zij onrechtmatig heeft gehandeld of dit anderszins komt vast te
staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat koper zich daarop beroept, aan de koper mede te delen dat zij
kosteloos tot her-levering c.q. aflevering van het ontbrekende/het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel zal overgaan. Bij het
uitbrengen van haar keuze dient SB Projects in redelijkheid met de belangen van de koper rekening te houden. Indien SB Projects na
genoemde mededeling op korte termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen,
en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien koper voorafgaande aan de in de
eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot
ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen.
3. SB Projects is in het geval zij toerekenbaar tekort is geschoten/onrechtmatig heeft gehandeld, slechts verplicht tot een van de in de
eerste zin van het vorige lid bedoelde prestaties, indien het bepaalde in lid 5 van dit artikel daaraan niet in de weg staat en de kosten die
daarmee gemoeid zijn tezamen met de schadevergoeding waarop de koper eventueel aanspraak maakt naar redelijke verwachting niet
hoger zullen uitvallen dan het bedrag waarvoor SB Projects blijkens het gestelde in lid 4 van dit artikel aansprakelijkheid aanvaardt.
4. SB Projects beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij naast of in
plaats van hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, op grond van welke titel dan ook rechtens
schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende zaak- de verrichte dienst overeengekomen
prijs (exclusief BTW), inclusief (de waarde van) hetgeen SB Projects reeds in het kader van de toerekenbare tekortkoming resp.
onrechtmatige daad, heeft gepresteerd. De koper vrijwaart SB Projects tegen alle aanspraken van derden – onder meer ter zake
productaansprakelijkheid- voor zover deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan.
5. In afwijking in zoverre van hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt dat SB Projects, -indien blijkt dat zij behoort tot een bedrijfstak waar
standaardisering van overeenkomsten door algemene voorwaarden met beperkingen/uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen
verschijnsel is en SB Projects binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien SB Projects de overeenkomst sluit met een
onderneming uit een andere bedrijfstak die regelmatig met de bedrijfstak waarin SB Projects werkzaam is, van doen heeft, en waarbinnen
bedoelde standaardisatie eveneens aanwezig is-, nimmer aansprakelijk is voor (ernstige) fouten van bij haar te werk gestelde personen die
niet tot de bedrijfsleiding behoren.
6. Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig ziekte van de werknemers of leidinggevenden van SB Projects, dan
wel haar tussenpersonen en/of verhindering als gevolg van staking en/of wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar
leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld,
oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid; brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige
omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering
van de overeenkomst redelijkerwijze niet van SB Projects kan worden verlangd en de verhindering langer duurt dan drie werkdagen na de
omstandigheid/ omstandigheden die daartoe leidt/leiden, of redelijkerwijze moet worden aangenomen dat dit het geval zal zijn, dan wel
indien vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er
aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of (voor het gedeelte waarop de
overmacht betrekking heeft) gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet
ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen aan de ander
schadevergoeding verschuldigd.
7. Indien er sprake is van een verhindering, die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan drie weken na het ontstaan van een van
de in het vorige lid genoemde omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat een van de partijen de
overeenkomst kan ontbinden, de termijn waarbinnen SB Projects moet leveren, op de voet van hetgeen in artikel 3 lid 6 is gesteld,
verlengd.
8. De termijn van drie weken als bedoeld in artikel 3 lid 6 en de leden 6 en 7 van dit artikel gelden niet indien de koper aantoont dat
eerdere nakoming essentieel is en zij de door SB Projects te verrichten prestatie elders kan betrekken.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten die SB Projects sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van
het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
2. Alle geschillen die tussen SB Projects en de koper ontstaan worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, Nederland, tenzij een
dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen zou verzetten, en onverminderd het recht van SB Projectsom de koper in rechte te betrekken
voor een anderszins bevoegde Rechter.